English
“به جای درختان میوه، به خار بها دادیم”: ارزیابی علی معلم از سیاسـت گذاری‌های سینمای ایران در این سال‌ها