در آستانه 24
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | Sent in: یادداشت‌ها

در آستانه 24

در آستانه 24

بهمن ماه که می آید، برای ما و شما خوانندگان دنیای تصویر یادآور سال 1371 است و نخستین شماره مجله با تصویری از فرامرز قریبیان در ردپای گرگ کیمیایی. و حالا 1394 است. در آستانه ی بیست وچهار سالگی و در گذر از بیست و سه سال عمر دنیای تصویر (که یک سال ونیمِ آن به عزلت و مدارا و صبر در فراق گذشت)، حتی سن مان را گم کرده ایم اما هنوز شور و شوق ما و همکاران صدیق دنیای تصویر از اعضاء دفتر و تحریریه تا چاپخانه و لیتوگرافی و توزیع، همان است که بود. تجربه اضافه شده اما شوق کسب آگاهی و انتقال آن، همچنان باقی است. تا زمانی که این شور در ما بماند و کار انتشار مجله به یک شغل تبدیل نشود، دنیای تصویر ادامه خواهد یافت. با همه ی سختی های روزگار، که برای همه ی ماست، اما برای اهل فرهنگ و هنر جانفرساتر. چه باک، این راه را خود انتخاب کرده ایم. ادامه اش خواهیم داد با سربلندی و استقلال، که در این روزگار گوهر نایابی است!

 دنیای تصویر 259