مناجات جشنواره ای
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | Sent in: یادداشت‌ها

مناجات جشنواره ای

 

پروردگارا در این ایام به همه ما توفیق بده تا خود باشیم نه دیگری!

بارالها، سینماگران مستعد و اندیشمند و مستقل ما را نیرو ببخش تا گردونه این سینمای همیشه بحرانی را همچنان بچرخانند.

خداوندا، مهر و محبت مردم ایران و دغدغه هایشان را به دل اهل فرهنگ و هنر ما راه بده تا برای آنان حرف بزنند، بنویسند، بسرایند، فیلم بسازند، تئاتر روی صحنه ببرند تا آنها را شاد کنند، نیرو ببخشند، عاشق سازند، آگاهی افزون کنند و ایمان بیافزایند.

جهان بخشا، خودخواهی و نفاق و ریا و ناآگاهی را از اهل فرهنگ و هنر ما دور بدار، گمراهی اهل نظر خطر بزرگ تری از گمراهی عوام الناس است.

رحیما، در جان و عقل داوران و کارشناسان و اهل نقد و رسانه ما گرایش به حق، داوری عادلانه و قضاوت صحیح را تقویت فرما تا به دانش و صداقت حکم کنند.

کریما، به مدیران هوش و لیاقت و سزاواری بیشتر عطا کن تا جز میز و موقعیت خود و اطرافیان اندک شان، سایر خلایق را نیز ببینند و افقی پیش روی شان گستر تا تکبر و ترس از تحول را کنار بگذارند و به منافع ملی فکر کنند.

جهاندارا، افق فکری هنرمندان ما را افزایش بخش تا جز محفل خود و آپارتمان های دوستان و گرفتاری های شخصی شان به سرزمین بزرگ مان ایران فکر کنند و از اندیشه های بزرگان تغذیه کنند و به فراخی افق مشرق تفکر بپیوندند.

خالقا، به همه ی ما توفیق بده تا قدر اهل نظر و اهل هنر این ملک را بدانیم و آنها را که گوشه ای از عجایب تو در خلقت هستند،  از یاد نبرده و بر صدر بنشانیم.

توفیق از توست.

دنیای تصویر 259