English
آرون سورکین، پیوند هوش و استعداد با زمانه شناسی