English
سینمای ایران برای ورود به بازار جهانی نیازمند توجه دولت است