English
علی معلم:پرداخت دستمزدهای بی‌معیار ساز و كار سینما را به هم ریخته است