English
معلم:در ایران تایتانیک هم ساخته شود شکست می خورد چون قابلیت رسیدن به پرده های جهانی را نداریم!