English
موج سینما رفتن را از اکران نوروزی تقویت کنیم/ ادامه حیات سینمای ایران در گروی تصمیم های کارشناسانه